Тарифнi складовi

Тарифiкацiя рiзних ресурсiв, або їх модифiкацiй в рамках одного тарифного плану визначається його складовими. При пiдрахунках сплати за ресурс можна враховувати як кiлькiсть використаного ресурсу (обсяг) так i акт доступу до ресурсу.

Як створити нову тарифну складову

Для створення нової складової потрiбно вибрати + у заголовку вiдповiдної таблицi. Пiсля цього з'явиться форма Тарифнi складовi: нова складова, яка мiстить поле для вибору тарифу, поле для введення назви тарифу, та поля для вибору строку дiї тарифної складової. (Для складової за доступом, крiм того, у полi Плата за потрiбно вибрати тип ресурсу, оплату якого буде регламентувати нова складова). Для пiдтвердження введених даних потрiбно натиснути кнопку Внести'. Пiсля цього з'явиться вiдповiдно форма Тарифна складова плати за доступ (або Тарифна складова плати за обсяг).

Як редагувати тарифну складову

Для редагування тарифної складової потрiбно клацнути по пiдкреслений назвi складової. Пiсля цього з'явиться форма Тарифна складова, яка дозволяє працювати з параметрами складової.
Якщо натиснути на кнопку Повернутись внесенi змiни не запам'ятовуються.

Для пiдтвердження внесених до полiв цiєї форми змiн потрiбно натиснути кнопку Змiнити. Пiсля цього з'явиться форма з повiдомленням Змiни до тарифної складової внесенi. Щоб повернутись до редагування клацнiть по пiдкресленому Редагування Щоб перейти до таблицi Тарифнi складовi тарифу клацнiть по пiдкресленому Тарифнi складовi.

Як видалити тарифну складову

Щоб видалити тарифну складову потрiбно у вiдповiднiй строчцi таблицi клацнути по пiдкресленому х. Пiсля цього з'явиться форма з назвою складової тарифу, яку було вибрано для видалення. Для пiдтвердження видалення потрiбно натиснути кнопку Видалити.

Де у формах тарифних складових вказується вартiсть обраного ресурсу

Вартiсть ресурсу визначається даними введеними в таблицi Шкала тарифних ставок, яка знахолиться внизу форми Тарифна складова плати за обсяг:(Тарифна складова плати за доступ: ).

Як вийти з форми не запам'ятовуючи внесених змiн

Для виходу з форми Тарифна складова плати за обсяг:(Тарифна складова плати за доступ: ) не запам'ятовуючи внесених змiн треба натиснути на кнопку Повернутися

Увага ! Змiни, внесенi в шкалу ставок, буде запам'ятовано, навiть якщо у формi Тарифна складова плати за... натиснути на кнопку Повернутися

Значення полiв форми Тарифна складова плати за обсяг:

Як нараховується сума сплати за обсяг використаного ресурсу

Квота на обсяг використаного ресурсу i лiцензiя на використання (абонемент) дiють на перiод, вказаний у полi перiод вiдповiдної тарифної складової . Початковою датою, вiд якої будуть вiдраховуватися зазначенi перiоди, вважається дата, з якої дiє сервiс-контракт на надання послуги по обраному тарифу.
Наприклад, якщо контракт укладений 1-го числа, а перiод дорiвнює мiсяцю, то агрегацiя даних проводиться в продовж мiсяця, при цьому враховується перевищення квоти, i обсягу ресурсу передплаченого в абонплатi. Моментом початку розрахункового перiоду буде вважатися 1-е число кожного мiсяця.
Розрахунки проводяться регулярно в продовж доби при надходженнi даних про використання ресурсу з пристроїв. Нехай i=1,2,3... - моменти перерахунку. Нехай на момент i користувач витратив з початку розрахункового перiоду ресурс в обсязi V_i. На момент початку розрахункового перiоду (i=0) витрачений обсяг вважається нульовим ( V_0=0). З рахунка користувача в момент i знiмається сума рiвна

sum_of_pay( V_i ) - sum_of_pay( V_(i-1) ) .
Де sum_of_pay (V_i) розраховується вiдповiдно пункту
Як розраховується вартiсть ресурсу

Значення полiв форми Тарифна складова плати за доступ:

Як нараховується сума сплати за доступ до ресурсу

Пiдрахунки робляться у момент першого акту доступу, що тарифiкується. (Першi акти доступу, кiлькiсть яких визначена у квотi тарифної складової не враховуються). Сума до сплати визначається вiдповiдно до пункту Як пiдраховується вартiсть ресурсу, де за обсяг ресурсу V береться розмiр одиницi ресурсу до якої надається доступ (наприклад розмiрнiсть файлу). З рахунку користувача, як авансова плата, знiмається сума, рiвна значенню отриманого sum_of_pay. I якщо умови сервiс-котракту користувача дозволяють, то йому надається лiцензiя - право доступу до цiєї одиницi ресурсу на перiод вказаний у вiдповiднiй тарифнiй складовiй, кiлькiсть актiв доступу не обмежується.
По закiнченню цього перiоду потрiбно знов отримати право доступу до цiєї одиницi ресурсу. Для цього, в момент першого акту доступу, який вiдбувається пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї, знов проводяться описанi вище розрахунки, i якщо умови сервiс-контракту дозволяють, то йому знов надається можливiсть користуватись цим ресурсом на визначений перiод.

Як пiдраховується вартiсть ресурсу

Для пiдрахунку вартостi ресурсу ( sum_of_pay(V) - вартiсть ресурсу обсягу V) у БС використовують значення параметрiв шкали тарифних ставок за наступною формулою:

sum_of_pay(V) = V * rate_(i) + offset_(i), level_(i) < V < level_(i+1) , де
V- це обсяг ресурсу;
rate_(i) - значення поля Коефiцiєнт у таблицi шкала ставок у i-iй строчцi, вартiсть одиницi ресурсу в у.о.;
offset_(i) - значення поля Зсув, у таблицi шкала ставок у i-iй строчцi, вимiрюється в у.о.;
level_(i) - значення, яке вводиться у поле Рiвень форми Тарифна складова: шкала ставок при створеннi або редагуваннi тарифної ставки. У таблицi Шкала ставок у стовпчику рiвень у i-iй строчцi приводяться значення level_(i)...level_(i+1).

Мал. Графiк залежностi суми оплати (sum of pay) вiд обсягу використаного ресурсу (V)

Увага ! Змiни, внесенi в шкалу ставок буде запам'ятовано, навiть якщо у формi Тарифна складова плати за... натиснути на кнопку Повернутися

Що таке тарифна ставка

Тарифна ставка визначає вартiсть ресурсу, дозволяє змiнювати вартiсть в залежностi вiд обсягу наданого ресурсу. Працювати з тарифними ставками дозволяє таблиця Шкала ставок внизу форм Тарифна складова плати за обсяг та Тарифна складова плати за доступ.

Якi значення мають поля шкали тарифних ставок

Таблиця Шкала тарифних ставок мiстить три стовпчики:

Суми у полях Коефiцiєнт, Зсув вказуються без податку - "чистими".

Також дивiться Як пiдрахувується вартiсть ресурсу та приклади створення тарифних складових.

Як встановлювати тарифну ставку

Тарифна ставка визначає вартiсть ресурсу в залежностi вiд його обсягу. Для того щоб встановити нову тарифну ставку потрiбно натиснути на пiдкреслений + в таблицi Шкала ставок. Пiсля цього з'явиться форма Тарифна складова: новий рiвень ставки, яка дозволяє внести необхiднi данi. Для пiдтвердження внесених до цих полiв змiн потрiбно натиснути кнопку Внести .
Якщо натиснути на кнопку Повернутись внесенi змiни не запам'ятовуються.

Як редагувати тарифну ставку

Для того щоб вiдредагувати деякий параметр тарифної ставки потрiбно клацнути по пiдкресленому значенню цього параметра, яке потрiбно змiнити. Пiсля цього з'явиться форма Тарифна складова: шкала ставок, яка дозволяє внести необхiднi данi. Для пiдтвердження внесених до цих полiв змiн потрiбно натиснути кнопку Внести.
Якщо натиснути на кнопку Повернутись внесенi змiни не запам'ятовуються.

Як видалити тарифну ставку

Для того щоб видалити тарифну ставку потрiбно натиснути на пiдкреслений х у вiдповiднiй строчцi таблицi Шкала ставок. Пiсля цього з'явиться форма Тарифна складова: шкала ставок, яка вiдображає вибрану для видалення ставку. Для остаточного видалення потрiбно натиснути кнопку Видалити.
Якщо натиснути на кнопку Повернутись внесенi змiни запам'ятовуються.

GradSoft © 1999-2003