Загальнi поняття

Про БС Користувачi iнтернет послуг Послуги та їх тарифiкацiя Платежi та розрахунковi операцiї Технiчнi термiни

Бiлiнгова система(БС)
Бiзнес-центри
Виконавець
Господарчi операцiї
Дiлер
Договiр обслуговування
Iдентифiкатор ( вхiдний iдентифiкатор або логiн (login) )
Iдентифiкатори, що створюються автоматично для виконавця
Iсторiя платежiв
Колектори
Користувач послугами (користувач Internet)
Користувач системи
Курс валют
Обмеження на паролi та логiни для БС
Особовий рахунок користувача
Пiдроздiли
Платiж замовника
Площадка
Права доступу
Провайдер (провайдер Internet)
Програмний комплекс БC
Послуга (сервiс)
Розрахункова валюта
Реквiзити користувача
Ресурс
Сервiс-конракт
Сплата
Стан особового рахунку
Статистика
Створення послуг
Тариф (сервiсний тарифний план)
Тарифна складова
Технiчнi види сервiсiв
Транзитний трафiк
Утилiти(утилiти взаємодiї з обладнанням)

БС:

Бiлiнгова система (БС) - система, яка здiйснює облiк використання клiєнтом послуг, якi надаються провайдером. БС також здiйснює функцiї авторизацiї та монiторингу доступу до послуг. Дивiться бiльш детальну iнформацiю на Бiлiнгова система.

Користувач системи - особа, яка взаємодiє з БС. Наприклад адмiнiстратор або дiлер. Також дивiться Бiлiнгова система.

Провайдер (провайдер Internet)- фiрма, яка надає послуги доступу до Internet.
Пiдтримка роботи з даними провайдера забезпечується роботою з реквiзитами та сервiс-контрактами виконавця.

Дiлер - особа, яка уклала з провайдером дилерську домовленiсть.
Дилерський договiр визначає вiдношення мiж дiлером та провайдером.

Користувачi Iнтернет послуг:

Користувач послугами (користувач Internet) - споживач послуг Internet, з яким компанiя провайдер склала договiр на обслуговування. З кожним користувачем послуг може бути зв'язано декiлька вхiдних iдентифiкаторiв.

Iдентифiкатор ( вхiдний iдентифiкатор або логiн (login) )- iдентифiкатор доступу до тарифного пристрою. Iдентифiкатори користувача визначаються в сервiс-контрактах договору користувача. На один iдентифiкатор може бути заведено декiлька сервiс-контрактiв i вiдповiдно надаватись декiлька рiзних послуг. Однак для того ж самого iдентифiкатора не можна вiдкрити сервiс-контракти на надання доступу до однiєї послуги з перiодами дiї, якi перетинаються, тобто для двох сервiс-контрактiв на надання тiєї ж самої послуги обов'язково щоб виконувалась така умова: дата початку другого сервiс-контракту спiвпадала або була бiльше дати закiнчення першого сервiс-контракту.
Кожному iдентифiкатору вiдповiдає тiльки один пароль.
Щоб користувач мав доступ до БС вiн повинен мати хоча б один вхiдний iдентифiкатор i вiдповiдний цьому iдентифiкатору вхiдний пароль. При запуску БС користувач вводить свiй логiн (iдентифiкатор) та пароль, пiсля цього БС вiдображає вiдповiднi данi.
Дивiться також Обмеження на паролi та логiни для БС.

Обмеження на паролi та логiни для БС - В загальному випадку рекомендується для логiнiв та паролiв використовувати комбiнацiї iз наступних символiв |{"A".."Z", "a".."z", "0".."9", "-():;,."}. Не рекомендується вибирати паролi коротше нiж 6 або довше 128 символiв. Пробiли в логiнах i паролях забороненi.

Реквiзити користувача:
- юридична чи фiзична особа
- форма власностi (для юридичних осiб)
- найменування (для фiзичних осiб спiвпадає з ПIБ)
- ПIБ контактної особи (для юридичних осiб)
- ЄДРПОУ (для юридичних осiб)
- податковий номер
- номер посвiдчення платника ПДВ
- контактна iнформацiя: телефон, факс, e-mail, www сторiнка
- основна адреса
- банкiвськi реквiзити
- статус активностi
Подробицi дивiться Облiкова iнформацiя користувача.

Договiр обслуговування - договiр мiж замовником (користувачем) та провайдером, на основi якого надається доступ до iнтернет-ресурсiв. Договiр складається з окремих сервiс-контрактiв користувача. Один договiр може визначати порядок роботи користувача за декiлькома рiзними вхiдними iдентифiкаторами.

Сервiс-конракт - визначає умови доступу користувача до iнтернет-ресурсiв на певний перiод часу. В сервiс-контрактi вказується:
- послуга, до якої надається доступ;
- тарифний план, який визначає умови доступу до послуги, i у вiдповiдностi до якого буде проводитись оплата;
- iдентифiкатор користувача, за яким буде надаватись доступ до послуги у вiдповiдностi до вибраного тарифу;
- перiод дiї сервiс-контракту. Перiод визначається початком та кiнцем дiї сервiс-контракту. Кiнець дiї сервiс-контракту може бути не вказано. Наприклад сервiс надається безстроково, тобто дiє до закриття або змiни сервiс-контракту (договору).
У сервiс-контрактi, крiм того, зазначаються дiї БС, у випадку, коли сальдо рахунку користувача стає менше деякого "критичного" рiвня.
Набiр сервiс контрактiв за яким працює користувач визначається у договорi.

Пiдроздiли - Користувачiв БС можна подiляти на пiдроздiли. Для кожного пiдроздiлу iснує керiвник - менеджер (користувач з правами доступу менеджера). Користувач може належати лише до одного з пiдроздiлiв або не належати до жодного. Менеджер пiдроздiлу має право доступу до даних користувачiв лише свого пiдроздiлу або користувачiв без певного пiдроздiлу.
Користувач з правами директора або адмiнiстратора має доступ до даних про всiх користувачiв БС.

Права доступу - БС автоматично контролює доступ користувачiв до даних БС. Для кожного користувача БС визначено до якої саме iнформацiї БС вiн має право доступу. В залежностi вiд того якi права мають користувачi їх подiляють на наступнi групи:

Послуги та їхня тарифiкацiя:

Послуга (сервiс) - визначає набiр ресурсiв, якi надаються користувачевi ( дивiться створення послуг ). Розмiр оплати за надання послуги визначається її сервiсним тарифним планом. Кожнiй послузi може вiдповiдати набiр рiзних тарифних планiв. У БС при створеннi послуги для неї автоматично створюється тарифний план (видалити який можна лише видаливши послугу).
До яких послуг користувач буде мати доступ, та за яким тарифом вiн буде їх оплачувати визначається у його договорi.

Створення послуг - Послуги в БС створюються на основi технiчних сервiсiв -Inet, squid, VoIP, download, onetime_service. Якi ресурси входять до технiчнi сервiсiв дивiться далi. Для будь-якої створюваної в БС послуги, крiм того, надається license - абонемент на її використання.
Наприклад, можна створити послугу на основi inet i squid, тодi в рамках цiєї послуги користувач буде мати доступ до ресурсiв якi входять до "технiчного сервiсу" inet, i до squid. Так само в рамках цiєї послуги для користувача може бути оформлений абонемент на використання цих ресурсiв.

При установцi БС у БД для кожного виду технiчного сервiсу автоматично створюються послуги, докладнiше див.

Технiчнi види сервiсiв - у БС використовуються наступнi технiчнi сервiси - Inet, squid, VoIP, download, onetime_service, special. Для кожного з них визначений свiй набiр наданих ресурсiв:

 1. inet - доступ в Iнтернет. Ресурси, що входять у цей вид сервiсу:
  • connect time - час доступу (розмiрнiсть - година );
  • traffic incoming - вхiдний трафiк (розмiрнiсть - MB);
  • traffic outcoming - вихiдний трафiк (розмiрнiсть - MB);
  • traffic total - загальний трафiк (розмiрнiсть - MB);
 2. squid- перегляд Веб сторiнок через проксi-сервер. Ресурси, що входять у цей вид сервiсу:
  • traffic incoming - вхiдний трафiк (розмiрнiсть - MB);
  • objects allotted - кiлькiсть отриманих сторiнок (розмiрнiсть - шт.);
  • objects demanded - кiлькiсть запитаних сторiнок (розмiрнiсть - шт.);
 3. download- перегляд платних Веб-страниц. Ресурси, що входять у цей вид сервiсу:
  • file - об'єкт доступу (розмiрнiсть - шт.);
 4. VoIP - використання IP- телефонiї:
  • connect time - час зв'язку (розмiрнiсть - хвилина);
 5. onetime_service - одноразовi послуги.
  • act - акт виконання провайдером роботи (розмiрнiсть - a.u. умовнi одиницi визначальнi "обсяг " виконаної роботи);
 6. special - послуга, що використовується для технiчних цiлей. Для створення послуг, наданих користувачам, не використовується.

На основi технiчних видiв сервiсу створюються послуги, якi надаються користувачевi (крiм special).

Данi про використання ресурсiв для усiх технiчних видiв сервiсiв, крiм onetime_service заносяться в БС автоматично. У разi потреби, цi данi можна вносити вручну.
Данi про використання ресурсiв, визначених у onetime_service, можна внести в БС тiльки вручну.

Ресурс - iнтернет-ресурс, що надається користувачевi. Ресурс визначається деяким числовим значенням i набором атрибутiв, що, у свою чергу, визначають рiзнi модифiкацiї ресурсу. Розмiр оплати за використання визначається сервiсним тарифним планом.

Тариф (сервiсний тарифний план) - опис алгоритму, по якому грошi знiмаються з рахунка користувача за надання визначеної послуги (сервiсу). Робота тарифу визначається набором його тарифних складових.

Тарифна складова - сукупнiсть тарифних складових у цiлому визначає термiни дiї тарифу, плату за рiзнi ресурси, що надаються в рамках послуги (сервiсу), що тарифiкується i т.п.
Одиницею для пiдрахунку оплати за використання послуги (ресурсу) може бути акт доступу до ресурсу або обсяг витраченого ресурсу. Вiдповiдно, тарифнi складовi подiляють на два типи: складовi плати за доступ i складовi плати за обсяг .

Платежi та розрахунковi операцiї:

Платiж замовника(сплата) - господарча операцiя перерахунку замовником провайдеру грошей за використання Internet. Пiсля отримання оплати, кредит особового рахунку користувача в БС збiльшується на суму оплати, iз вiдрахуванням податкiв (ПДВ).
Сплати (платежi) можуть бути наступних типiв:
-  безготункова оплата - cashless
-  готункова оплата - cash
-  корегуюча оплата - corrective(наприклад компенсацiю користувачевi за вiдмову у роботi послуг, або нарахування коштiв для тестового досупу)
-  бонус - compensative.

Особовий рахунок користувача - фолiо для господарчих операцiй зв'язаних з використанням послуг Internet користувачем у розрахунковiй валютi БС.

Стан особового рахунку - сукупнiсть трьох значень: дебет, кредит та поточного сальдо особового рахунку.

Господарчi операцiї - господарчi операцiї пов'язаннi з розрахунками за Internet послуги. У БС вiдображаються наступнi операцiї.
- Операцiї пов'язанi з використанням користувачем передплачених послуг.
- Операцiї пов'язанi з розрахунками з дiлерами.
- Операцiї пов'язанi з оплатою послуг постфактум.
- Премiї або компенсацiї користувачам

Iсторiя платежiв - послiдовнiсть платежiв користувача.

Розрахункова валюта - умовнi одиницi (у.о.), в яких в БС ведуться особовi рахунки клiєнтiв провайдера.

Курс валют - курс розрахункової валюти вiдносно курсу валюти платежу. ( Наприклад: 5.44 гр./у.о. )

Статистика - iнформацiя про наданi послуги, яка мiстить записи про кожний сеанс зв'язку або про акт надання послуги.

Бiзнес-центри - об'єднання користувачiв, якi використовують спiльний технiчний ресурс.
Наприклад, якщо група користувачiв отримує доступ до iнтернет ресурсiв через деяку площадку, то для неї створюється бiзнес-центр для якого, крiм назви, обов'язково вказати IP-адресу площадки, через яку надається доступ та iдентифiкатор користувача з яким зв'язано надання послуг через вказаний прилад.
Бiзнес-центр має наступнi атрибути:
- Назва
- Логiн
- IP -адреса
- Номер порту
- Пароль(community)
- Адреса
- Коментарi

Виконавець - це користувач реквiзити якого використовуються при виписуваннi рахункiв або оформленi iнших офiцiальних документiв. Звичайно виконавець є юридичною особою, а його реквiзити це реквiзити компанiї яка надає Internet послуги.
При першому запуску БС виконавцем є користувач з особовим рахунком №1. Цей користувач буде мати права адмiнiстратора. Надалi виконавцем можна призначити користувача з iншим особовим рахунком.
Для виконавця автоматично створюються чотири iдентифiкатора:

 • admin - iдентифiкатор, що використовується для першого та наступних доступiв до iнтерфейсу БС.
 • LLTransit, LLForeign, RadUnknown - iдентифiкатори для технiчної пiдтримки роботи БС.

Iдентифiкатори, що створюються автоматично для виконавця. - В БС сiснує чотири iдентифiкатора, якi автоматично створюються для виконавця:

 • admin - iдентифiкатор, що використовується для першого та наступних доступiв до iнтерфейсу БС.
 • LLTransit, LLForeign, RadUnknown - iдентифiкатори для технiчної пiдтримки роботи БС.

В сервiс-контрактах, що вiдповiдають цим iдентифiкаторам, вказується послуга special. На логiни (iдентифiкатори), що використовуються для технiчних цiлей, надходять наступнi данi:

 1. LLTransit - данi по сумарному транзитному трафiку на маршрутизаторi;
 2. LLForeign - данi по сумарному трафiку користувачiв видiлених лiнiй у зовнi. Якщо у ISP нема транзитного трафiку (мiж не-клiєнтами), то в LLForeign знаходиться просто сумарне споживання трафiку всiма користувачами. Це спiввiдношення можна використовувати для перевiрки настройки БС (так звана теорема збереження трафiку).
 3. RadUnknown - данi, що не були розпiзнанi системою Radius.

Цi iдентифiкатори завжди належать користувачу, який є виконавцем. Якщо виконавець змiнюється, то цi iдентифiкатори i вiдповiднi їм напрацьованi данi будуть перенесенi на особистий рахунок нового виконавця.

Технiчнi термiни:

Програмний комплекс БC - програмний комплекс Бiлiнгу складається iз
- ядра, яке забезпечує розрахунковi функцiї та Web GUI.
- набiр утилiт, якi забезпечують взаємодiю комплексу з обладнанням.

Колектори - модулi БС, якi вiдповiдають за збiр, первинну обробку i передачу даних про використання послуг на сервер БС.

Площадка - звичайно є тарифiкуючим пристроєм та схемою авторизацiї. На кожнiй площадцi встановлено модулi БС, якi взаємодiють з обладнанням.

Транзитний трафiк - це трафiк джерело якого не належить до жодної з мереж клiєнтiв ISP, та одержувач також не належить до клiєнтiв ISP.
Наявнiсть транзитного трафiку може означати одне з наступного:
- не всi видiленнi лiнi занесенi до довiдника видiлених лiнiй.
- колектор дiйсно встановлено на вузел обмiну трафiком мiж мережами без транслювання IP-адрес.

Утилiти(утилiти взаємодiї з обладнанням) - складова частина БС, яка взаємодiє з обладнанням або з програмним забезпеченням маршрутiзацiї.
- утилiти завантаження даних. (Завантажник)
- утилiти авторизацiї сеансiв.
- утилiти монiторiнга сеансiв.

GradSoft © 1999-2003